Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

1. Редакція журналу бере до публікації оригінальні й оглядові статті з різних проблем клінічної та експериментальної стоматології, питання викладання в вищій медичний школі, міждисциплінарні аспекти стоматології, короткі повідомлення.

2. Обсяг оригінальної статті – від 5 до 10, оглядової – до 12, коротких повідомлень – до 3 сторінок.

3. Текстовий файл на диску має бути у форматі редактора Word або .rtf., ім'я файла (латинськими літерами) відповідає прізвищу першого автора. Весь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.

4. Текст статті слід набирати шрифтом TimesNewRoman (або іншим), кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Сторінка друкованого тексту становить 28-30 рядків, по 60-65 знаків у кожному.

5. На титульному аркуші роботи розміщують позначку керівника установи, в якій виконана робота, дозвіл на публікацію (засвідчується печаткою). До статті додаються офіційне направлення від керівника установи й експертний висновок (про відповідність «Положенню про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування» (Київ, 1992).

6. Оригінальні статті пишуться за такою схемою:
- УДК
- Назва статті
- Автори (прізвище, ім'я, по батькові)
- Університет (інститут, академія)
- Резюме із назвою й прізвищем автора, а також ключові слова мовою статті.
- Вступ (заголовком не виділяється)
- Матеріал і методи досліджень
- Результати досліджень
- Висновки
- Перспективність дослідження
- Резюме із назвою й прізвищем автора, а також ключові слова обов'язково трьома мовами - українською, російською, англійською.
- Список літератури подається в порядку цитування, та становить до 15 джерел для оригінальних статей, до 30 для оглядових статей (за останні 10 років); якщо авторів більше чотирьох - вказуються три прізвища, а потім «та ін.», якщо чотири - всі чотири прізвища; обов'язково вказують назву журнальної статті), оформлюють його відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

7. Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами. За умови написання статті українською або російською мовами обов'язковим є подання резюме англійською мовою обсягом не менше 2 сторінок.

8. Текст статті може бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами, діаграмами будь-якого ступеня складності, фотографіями мікропрепаратів. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора Word), заголовок і номер (якщо їх не менше двох). Формули створюються за допомогою редактора формул MSEquation (Вставка-Об'єкт-Equation 2.0), графіки й діаграми – за допомогою MSGraph, MSExcel). Фотографії та інші растрові зображення треба подавати в оригіналі й/або окремими файлами TIFF, Photoshop PSD із дозволом не менш 300 dpi.

9. Текст і всі матеріали стосовно статті треба ретельно вивірити; цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування автори мають завізувати на полях.

10. Додатково авторам необхідно повідомити: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, учене звання, тему виконаної (виконуваної) наукової праці, домашню адресу, контактні телефони та e-mail (друкуються на окремому аркуші та вносяться у файл). Крім контактної інформації, авторам необхідно навести ідентифікаційний номер ORCID.

Усі статті, надіслані до редакції, підлягають редагуванню й рецензуванню. Редакція залишає за собою право скорочувати й коригувати текст статті в частині, що не стосується змісту роботи. У разі необхідності стаття може бути повернена авторам для доробки або відповідей на питання, що виникли.

Журнал не друкує опублікованих раніше матеріалів або поданих для публікації в інші видання.